ไปสุรินทร์ กับกิจกรรม WE ARE CSO ตอน : อาร์ตแท้เหลา !

หลักการเเละเหตุผล

ภาคประชาสังคม อันหมายถึง บุคคล กลุ่ม  หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ที่มุ่งหวังพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งในการเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เกิดรูปธรรมการดำเนินงานควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายประเด็น อาทิ การพัฒนาชุมชนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มคนด้อยโอกาส  การส่งเสริมสุขอนามัย การปกป้องและคุ้มครองสิทธิ การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษาในเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบทบาทเหล่านี้ มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยและภาคี รวมทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นภาคประชาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ด้วยแนวคิด “การเป็นหุ้นส่วนต่อรัฐในการพัฒนาประเทศ” 

 

ขณะที่ โครงการเสริมศักยภาพและสานพลังภาคีภาคประชาสังคมระดับจังหวัดฯ โดยการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ซึ่งมีภารกิจในการรวมเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศไทย ให้เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลัง และที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาคประชาสังคม โดยมีแนวทางการทำงานในทุกระดับ ทั้งด้านการผลักดันให้เกิด ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม และที่สำคัญคือการทำงานด้านสื่อสารสาธารณะโดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญขององค์กรภาคประชาสังคมต่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและช่วยกันมีส่วนร่วมในการทำงานภาคประชาสังคมภายใต้แนวคิด Active citizens ให้เพิ่มมากขึ้น

 

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม(สสป.) จึงจะริเริ่มให้เดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2562 เป็นการเริ่มต้นงานสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายการรับรู้ และสร้างความเข้าใจต่อทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีกิจกรรม We are CSO : ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พะเยา สุรินทร์ สตูล และสุพรรณบุรี ภายใต้รูปแบบการรับสมัครผู้สนใจร่วมลงพื้นที่เรียนรู้ และปฏิบัติงานกับองค์กรภาคประชาสังคม

 

ในการนี้ จึงกำหนดให้ วันเสาร์ที่ 23 และ อาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2 ณ สวนนิเวศน์เกษตรศิลป์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • สร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในเรื่องบทบาท และภารกิจของภาคประชาสังคม กับการพัฒนาประเทศ
  • ถ่ายถอดประสบการณ์การทำงานของภาคประชาสังคมตัวอย่างในจังหวัดสุรินทร์ในหลากหลายด้าน ได้แก่ การรวมกลุ่มพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างตลาดการค้าที่เป็นธรรม การนำความรู้ความสามารถด้านการเกษตรมาพัฒนากลุ่มเกษตรกร การนำศิลปะและกระบวนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการเชื่อมร้อยขบวนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัดสุรินทร์
  • สนับสนุนให้เกิดกลุ่มภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันแก้ปัญหาสังคม ทำงานเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ผู้มีความสนใจด้านงานสื่อสารสาธารณะ และสามารถส่งผลงาน หลังจากลงพื้นที่แล้วให้แก่โครงการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (ไม่จำกัดรูปแบบทั้งบทสัมภาษณ์ / บทความ / สารคดี / รีวิว /คลิปสั้น / Photo post)

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

–  31 มกราคม 2562 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2562 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

–  17 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางแฟนเพจ ไทยแอ็ค

–  วันเสาร์ที่ 23 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 จัดกิจกรรม ณ สวนนิเวศน์เกษตรศิลป์ จ.สุรินทร์

–  ภายในวันที่ 3มีนาคม 2562 ส่งผลงานสื่อจากการลงพื้นที่ให้กับแฟนเพจไทยแอ็ค

 

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม และแฟนเพจไทยแอ็ค

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจสถานการณ์ภาคประชาสังคม และได้รับแรงบันดาลใจเพื่อนำไปใช้ในการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความดี หรือรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต
  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และพัฒนามุมมองเชิงบวกของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดกลุ่มภาคประชาสังคมใหม่ (Start up) เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
  • กระตุ้นให้เกิดภาคประชาสังคมใหม่ (Start up) ทั้งในบริบทพื้นที่ และในเชิงประเด็น

 

 

กำหนดการกิจกรรม

We are CSO : ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ (ตอน : อาร์ตแท้เหลา !)

ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

 

 

กรอกใบสมัครออนไลน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 094-868-6855

ID LINE : @thethaiact (มี@นำหน้า)