ระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ...

19 มิถุนายน 2020 36 ครั้ง

ไทยแอ็ค ขอเชิญชวนร่วมระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มพลังพลเมือง เเบ่งเบาหน้าที่รัฐ ในการแก้ปัญหาสังคม

เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากขึ้น แม้มีกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานองค์กรภาคประชาสังคม แต่กฎหมายเหล่านั้น ยังคงทำงานตามภารกิจ แยกส่วน มุ่งทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การที่มีกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยสร้างระบบบริการประชาชน ซึ่งครอบคลุมหลากมิติ และมีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาให้ประชาชน เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ

- ช่วยเพิ่มพลังพลเมือง และลดช่องว่างจากระบบบริการของรัฐ
- มีระบบบริการประชาชน ที่ครอบคลุมครบทุกมิติ และมีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนจะได้มีโอกาสรวมตัวกัน เพื่อร่วมจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เป็นการแบ่งเบาหน้าที่ของบุคลากรรัฐในการแก้ปัญหาสังคม

ทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้ ?

เพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดเลย ที่มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมในภาพรวมระดับประเทศ หรือมีกลไกในการ “พัฒนาคน ทำงานในพื้นที่/เชิงประเด็น” โดยตรง หรือมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการรับผิดชอบส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ แม้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการอยู่ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องอำนาจ และขอบเขตการบังคับใช้ ทั้งยังไม่มีสำนักงาน ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากรกำหนดไว้ ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว ตลอดจน ไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม เป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ภาคประชาสังคมเข้มเเข็ง

- มีทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
- มีการยกเว้นภาษีให้กับองค์กรภาคประชาสังคม
- มีการรับรองความเป็นตัวตนขององค์กรภาคประชาสังคม
- มีกรรมการ และสำนักงาน ในการทำหน้าที่ค้นหาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
- มีฐานข้อมูลภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานพัฒนาสังคม
- เกิดหน่วยประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้มีกองทุนภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่น และประสานงาน ให้หน่วยงานท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย


วิธีการมีส่วนร่วมเสนอกฎหมาย

1. (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงรายมือชื่อ) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง การเซ็นรับรองจะใช้ลายเซ็นหรือเขียนตัวบรรจงก็ได้ แต่ต้องให้เหมือนกับที่เซ็นไว้ในแบบฟอร์มลงลายมือชื่อฯ

3. ใส่ซองปิดผนึก แล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย)
เลขที่ 169 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ไทยแอ็ค ขอเชิญชวนร่วมระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อเพิ่มพลังพลเมือง เเบ่งเบาหน้าที่รัฐ ในการแก้ปัญหาสังคม

เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความซับซ้อนมากขึ้น แม้มีกฎหมายฉบับต่าง ๆ ที่สนับสนุนการทำงานองค์กรภาคประชาสังคม แต่กฎหมายเหล่านั้น ยังคงทำงานตามภารกิจ แยกส่วน มุ่งทำงานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก การที่มีกฎหมายฉบับนี้ จะช่วยสร้างระบบบริการประชาชน ซึ่งครอบคลุมหลากมิติ และมีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาให้ประชาชน เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการ

- ช่วยเพิ่มพลังพลเมือง และลดช่องว่างจากระบบบริการของรัฐ
- มีระบบบริการประชาชน ที่ครอบคลุมครบทุกมิติ และมีนวัตกรรมในการจัดการปัญหาของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
- ประชาชนจะได้มีโอกาสรวมตัวกัน เพื่อร่วมจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที เป็นการแบ่งเบาหน้าที่ของบุคลากรรัฐในการแก้ปัญหาสังคม

ทำไมต้องมีกฎหมายฉบับนี้ ?

เพราะที่ผ่านมา ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายฉบับใดเลย ที่มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมในภาพรวมระดับประเทศ หรือมีกลไกในการ “พัฒนาคน ทำงานในพื้นที่/เชิงประเด็น” โดยตรง หรือมีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ ในการรับผิดชอบส่งเสริม และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมเป็นการเฉพาะ แม้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการอยู่ แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องอำนาจ และขอบเขตการบังคับใช้ ทั้งยังไม่มีสำนักงาน ไม่มีงบประมาณ ไม่มีบุคลากรกำหนดไว้ ภายใต้ระเบียบฯ ดังกล่าว ตลอดจน ไม่ตอบสนองต่อเจตนารมณ์ ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาสังคม เป็นหุ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ

กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ภาคประชาสังคมเข้มเเข็ง

- มีทุนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร และเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
- มีการยกเว้นภาษีให้กับองค์กรภาคประชาสังคม
- มีการรับรองความเป็นตัวตนขององค์กรภาคประชาสังคม
- มีกรรมการ และสำนักงาน ในการทำหน้าที่ค้นหาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพองค์กรภาคประชาสังคม
- มีฐานข้อมูลภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานพัฒนาสังคม
- เกิดหน่วยประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้มีกองทุนภาคประชาสังคมระดับท้องถิ่น และประสานงาน ให้หน่วยงานท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณเพื่อตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย


วิธีการมีส่วนร่วมเสนอกฎหมาย

1. (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงรายมือชื่อ) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้ครบถ้วน

2. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง การเซ็นรับรองจะใช้ลายเซ็นหรือเขียนตัวบรรจงก็ได้ แต่ต้องให้เหมือนกับที่เซ็นไว้ในแบบฟอร์มลงลายมือชื่อฯ

3. ใส่ซองปิดผนึก แล้วนำส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม (ร่วมลงชื่อเสนอกฎหมาย)
เลขที่ 169 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ระดมรายชื่อเสนอกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ... เป้าหมาย 100 ชื่อ

ความสำเร็จโครงการ

6%

ยอดบริจาคขณะนี้ (ชื่อ)

6
ร่วมระดมทุน

บริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

จำนวนทุนที่ยังต้องการ

15,228

บาท

จำนวนคนออกแรงที่ยังขาด

94

คน

สิ่งของที่ยังขาด

0

ชิ้น

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม