ประตูสู่ความเข้มแข็ง องค์กรภาคประชาสังคม

ประตูสู่ความเข้มแข็ง องค์กรภาคประชาสังคม

จากการขับเคลื่อนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิดกลไกหนุนเสริมการทำงานด้านการพัฒนาสังคม และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคม อันนำมาสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตรสาธารณะ มีการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม ให้สามารถเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสังคมอย่างแท้จริง