WE ARE CSO : Go On !

หลักการและเหตุผล

ภาคประชาสังคม อันหมายถึง บุคคล กลุ่ม  หรือองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ที่มุ่งหวังพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ได้กลายเป็นภาคส่วนหนึ่งในการเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ภายใต้นโยบายประชารัฐ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้เกิดรูปธรรมการดำเนินงานควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ในหลากหลายประเด็น อาทิ การพัฒนาชุมชนการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของกลุ่มคนด้อยโอกาส  การส่งเสริมสุขอนามัย การปกป้องและคุ้มครองสิทธิ การส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การส่งเสริมการเข้าถึงระบบการศึกษาในเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบทบาทเหล่านี้ มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ระบบสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะของประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย โดยที่ผ่านมารัฐบาลไทยและภาคี รวมทั้งหน่วยงานภายใต้สังกัด ได้มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเป็นภาคประชาสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม ด้วยแนวคิด “การเป็นหุ้นส่วนต่อรัฐในการพัฒนาประเทศ” 

 

ขณะที่ โครงการเสริมศักยภาพและสานพลังภาคีภาคประชาสังคมระดับจังหวัดฯ โดยการดำเนินงานของสถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม ซึ่งมีภารกิจในการรวมเครือข่ายภาคประชาสังคมทั่วประเทศไทย ให้เป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดพลัง และที่สำคัญคือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาคประชาสังคม โดยมีแนวทางการทำงานในทุกระดับ ทั้งด้านการผลักดันให้เกิด ร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม การจัดทำฐานข้อมูลองค์กรภาคประชาสังคม และที่สำคัญคือการทำงานด้านสื่อสารสาธารณะโดยมุ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญขององค์กรภาคประชาสังคมต่อประชาชนชาวไทย เพื่อให้เกิดความตื่นตัวและช่วยกันมีส่วนร่วมในการทำงานภาคประชาสังคมภายใต้แนวคิด Active citizens ให้เพิ่มมากขึ้น

 

ในการนี้ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม(สสป.) จึงจะริเริ่มให้เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นการเริ่มต้นงานสื่อสารสาธารณะเพื่อขยายการรับรู้ และสร้างความเข้าใจต่อทุกภาคส่วน จึงจัดให้มีกิจกรรม We are CSO : GO On (ภาคประชาสังคมใคร ๆ ก็เป็นได้ ตอน ไปโฮงเฮียน) ภายได้รูปแบบการรับสมัครผู้สนใจร่วมลงพื้นที่เรียนรู้ และปฏิบัติงานกับองค์กรภาคประชาสังคม เป็นเวลา 2วัน 1 คืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในเรื่องบทบาท และภารกิจของภาคประชาสังคม กับการพัฒนาประเทศ
  • เพื่อถ่ายถอดประสบการณ์การทำงานของภาคประชาสังคมตัวอย่างใน 3 ด้าน 3 องค์กร ได้แก่ กลุ่มภาคประชาสังคมที่ทำงานเพื่อการปกป้องอนุรักษ์ทรัพยาการ / องค์กรให้การช่วยเหลือด้านสิทธิในหลักประกันสุขภาพ และส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิผู้บริโภค
  • สนับสนุนให้เกิดกลุ่มภาคประชาสังคมที่รวมตัวกันแก้ปัญหาสังคม ทำงานเพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ ผู้มีความสนใจด้านงานสื่อสารสาธารณะ และสามารถส่งผลงาน หลังจากลงพื้นที่แล้วให้แก่โครงการได้อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน (ไม่จำกัดรูปแบบ)

 

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

–  9 ธันวาคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2562 รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

–  6 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิร่วมกิจกรรมทางแฟนเพจ ไทยแอ็ค

–  วันเสาร์ที่ 12 ถึง วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 จัดกิจกรรม ณ โฮงเฮียนกว๊านพะเยา

–  ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 ส่งผลงานสื่อจากการลงพื้นที่ให้กับแฟนเพจไทยแอ็ค

 

วิธีสมัคร และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1.) กรอกใบสมัครออนไลน์ที่นี่ >>>>  สมัครร่วมกิจกรรม พร้อมส่งตัวอย่างผลงานสื่อสารออนไลน์ทีท่านถนัด หรือส่งอีเมลมาที่ thethaiact@gmail.com

2.) สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรมจะต้องวางเงินการันตีร่วมกิจกรรม จำนวน 500 บาท โดยจะได้รับคืนหลังจากเดินทางกลับถึงจังหวัดกรุงเทพมหานคร (เนื่องจากกิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย และการดำเนินงานต้องมีการเตรียมความพร้อม การยกเลิกหรือสละสิทธิ์ จะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม จึงจำเป็นต้องมีการวางเงินการันตีจำนวนดังกล่าว)

3.) หลังจากร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมต้องส่งผลงานด้านสื่อเพื่อเผยเเพร่ลงในเว็บไซต์ Thethaiact.com

ผู้รับผิดชอบ

คณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม และแฟนเพจไทยแอ็ค

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • ประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจสถานการณ์ภาคประชาสังคม และได้รับแรงบันดาลใจเพื่อนำไปใช้ในการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความดี หรือรวมกลุ่มกันแก้ไขปัญหาสังคมต่อไปในอนาคต
  • ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และพัฒนามุมมองเชิงบวกของกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม และมีส่วนร่วมส่งเสริมให้เกิดกลุ่มภาคประชาสังคมใหม่ (Start up) เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
  • กระตุ้นให้เกิดภาคประชาสังคมใหม่ (Start up) ทั้งในบริบทพื้นที่ และในเชิงประเด็น

Download เอกสารกำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 094-868-6855

ID LINE : @thethaiact (มี@นำหน้า)