เกี่ยวกับเรา

ไทยแอ็ค(THAIACT)

คือ ทุกการกระทำของคนไทยที่ไม่นิ่งเฉยต่อปัญหา

และลุกขึ้นมามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม

พบใครแอ็ค แจ้ง “ไทยแอ็ค” เพราะทุกเบาะเเสมีความสำคัญ

และควรค่าแก่การนำเสนอต่อสาธารณะ

เว็บไซต์ Thethaiact คือพื้นที่รวบรวมข่าวสารของภาคประชาสังคม

พร้อมกับพื้นที่ระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม

แค่ “ THAI Action” พลัน “Active” ก็บังเกิดและผลิบาน
THAI คือ คนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย
ACT มาจากคำ 2 คำ
คำแรก Action เป็นคำกิริยา หมายถึง การลงมือทำเพื่อส่วนร่วม
คำที่สอง Active เป็นคำขยายคำกิริยา หมายถึง ความกระตือรือร้นที่เกิดขึ้นจากการลงมือทำ


วันนี้สังคมไทยเกิดปัญหาร้าวลึกและเผชิญหน้ากัน
เราจะเป็นแค่สาเหตุหรือส่วนหนึ่งของปัญหา หรือจะเป็นผู้เติมเต็ม ช่วยกันถมช่องว่างปัญหาให้ลดลง
เพราะเชื่อว่าพลังของคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้
เพียงแค่ “ตัวเรา” ลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างเพื่อส่วนรวม
“ส่วนร่วม” เพื่อ “ส่วนรวม”
เปลี่ยนประเทศไทยได้ด้วยพลังในตัวเรา
ถึงเวลาทบทวนและหลอมรวม
เพราะถึงจะต่างใจ แต่เราก็เป็น “THAIACT” เช่นเดียวกัน


“THAIACT” ไม่ต้องรอผู้อื่นเปลี่ยนแปลง
แต่ให้เปลี่ยนแปลงตัวเองหรือระเบิดจากข้างในเราก่อน
Action ทันที เริ่มที่ตัวเราและค่อยขยายไปยังกลุ่มเพื่อน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ โลก
กลายเป็น “เครือข่ายข้ามครอบครัว ข้ามชุมชน ข้ามภูมิภาค ข้ามประเทศ”


ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
สังคมไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น
สังคมไทยที่ “น่าอยู่และเป็นสุข”
จึงต้องการคนในสังคมเข้ามา Action ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา ร่วมกันสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เต็มไปด้วยคนที่ Active
เคารพกติกา เคารพความแตกต่าง และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
เพราะทุกคนต่างก็เป็นเจ้าของประเทศไทยเช่นเดียวกัน


ความท้าทายวันนี้
ทำอย่างไรสังคมไทยจะสามารถส่งผ่านและปลูกฝังค่านิยมเรื่องการ Action

เพื่อส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที กับสภาพสังคมที่นับวันมีปัญหาและมีความซับซ้อนมากขึ้น
การปลุก “สำนึกให้คน Action” จึงมีความสำคัญยิ่ง
และไม่สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะจากการอ่านหรือท่องจำเท่านั้น
แต่ต้องเป็นการเรียนรู้จากการ “ลงมือทำ”


เปิดพื้นที่ เปิดโอกาส ให้ทุกๆคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้กับชุมชน สังคม
อันจะทำให้เกิด “ความเข้าใจ ความเป็นไป และปัญหาของสังคมไทยอย่างถ่องแท้”
นำไปสู่การเชื่อมโยง “ตนเอง” กับสังคม
เกิดเป็นสำนึกของคนบนผืนแผ่นดินไทยที่ไม่นิ่งดูดาย


การสร้างคนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทยให้ Action ต่อปัญหาของชุมชนและสังคมส่วนรวม

ให้กลายเป็นคนที่ Active จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมไทย

ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยในขณะนี้


ตัวอย่าง THAIACT ที่สำคัญวันนี้ คือ การทำงานขององค์กรที่เรียกว่า

“Non Governmental Organizations” หรือที่รู้จักกันดีว่า “NGOs”

กลุ่มบุคคลที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาสังคม

โดยเฉพาะปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก


เพจ THAIACT นี้ จึงเกิดขึ้นมาด้วยเพราะตระหนักถึงสถานการณ์ดังที่กล่าวมาข้างต้น
เพื่อสร้าง “THAIACT” ให้ผลิบานและกระจายอยู่ทุกแห่งหนบนผืนแผ่นดินไทย

Copyright © 2013 สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม